HOME

КРЕДИТИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА

 

Банката ги финансира потребите за обртни средства на компаниите. Кредитите може да се користат за набавка на суровини, производи за продажба, припрема за извоз, за ликвидност и др. Кредитите за обртни средства може да бидат во МКД и ЕУР.


Услови:


- износ
Износот зависи од потребите на клиентот, кредитната способност и вредноста на  обезбедувањето.


- рок
Во зависнст од потребите на коминтентот, бараниот износ, деловната ориентација.


- каматна стапка
Каматните стапки се договараат во зависност од вредноста на обезбедувањето, финансиските податоци, бараниот износ, валутата, деловната ориентација, очекуваните приливи од странство и други деловни активности со Банката. Каматните стапки на краткорочни кредити за обртни средства се движат од 3%-12%. Ефективни каматни стапки


- обезбедување
Хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, паричен депозит, банкарска гаранција, гаранција од компанија, меница и барирани чекови.

потребна документација

Информаци: Сектор за кредитирање
Телефон: 3296 469; 3290 922; 3296 474

 
Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]