HOME
 

 

Ефективни каматни стапки на кредитите за правни лица

Номинални каматни стапки (во зависност од обезбедувањето)

3%
4%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

 

Ефективни каматни стапки во %

I Краткорочни кредити*

(1) денарски

6,72%

 

9,42%

10,44%   12,47% 13,49%

(2) девизен

6,75%
 

8,40%

9,42%

  11,455 12,47%  
II Длогорочни кредити**
(1) денарски
- без грејс период
4,96%   8,58% 9,59%   11,61% 12,62%
- со грејс период од 1 година
7,83%   8,50% 9,51%   11,53% 12,54%

(2) девизен

- без грејс период 4,16%   7,57% 8,58%   10,60% 11,61%  
- со грејс период од 1 година 6,21%   7,49% 8,50%   10,52% 11,53%  

*ЕКС се пресметува за рок од 1 година

**ЕКС се пресметува под претпоставка со девизниот кредит да се измират обврски кон нерезидент

ЕКС за долгорочни кредити без грејс период се пресметува за рок од 5 години

ЕКС за догорочни кредити со грејс период се пресметува за 1 година грејс период и 4 година ануитетски начин на отплата

ЕКС за денарските кредити се пресметува на износ од МКД 10.000.000,00

ЕКС за девизните кредити се пресметува на износ од EUR 500.000,00

 

 

Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]