HOME

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КРЕДИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА

1.

Документи од судска регистрација

2.

Решение од Завод за статистика на Република Македонија

3.

Биланс на состојба и Биланс на успех

4.

Бруто Биланс (Заклучен лист)

5.

Бруто Биланс (Заклучен лист) со најнова состојба

6.

Листа на најголеми должници и најголеми доверители (спецификација на сметка 12 и 22) и листа на гаранти и вид на гаранции - претходна и тековна година

7.

Изјава за капитална и управувачка поврзаност (прилог)

8.

Најголеми акционери/содружници

9.

Членови на органи на управување и раководење како и нивните застапници

10.

Големина на правно лице (мало, средно и големо), број на вработени, делови на правно лице во земјата или во странство (прилог)

11.

Изјава за вкупна задолженост во банки на денот на поднесување на барањето

12.

Бизнис план што ќе овозможи да се добие слика за историјата на бизнисот и неговите сопственици .
Во бизнис планот  треба да биде разработено:
1. Историјатот на бизнисот (потекло и опис на производите и пазарниот сегмент);
2. Сопствност и менаџмент (сопственичка структура, работно искуство во дејноста);
3. Продажба и испорака (продажба во последните 12 месеци, главни купувачи , канали на дистрибуција ,конкуренција и нивни предности);
4. Производствени методи (главните  компоненти или суровини дали се од домашен пазар или увозни, главни добавувачи, машини  и производни методи, работна сила);
5. Финансиски извештаи (продажба и профит, состојба на капиталот, должници, доверители, ликвидност);
- Преглед на обврски спрема банките и др. финансиски институции, структура на кредитите, одобрен износ, моментална сосотојба, рок на отплата, каматна стапка. Да се назначат и други обврски во вид на позајмици
- Податоци за промет на девизните сметки во Банките на РМ
- Старосна структура на обврските и побарувањата до 60 дена, од 60-180 дена, над 180
- Лагер листа на залихи
6. Идни прогнози и планови (идна реализација врз основа на Договори, реално очекувани парични приливи, состојба на  пазарот, план за зголемување на капиталот, стратегија за спроведување на плановите).

 

За дополнителни појаснувања и информаци, Ве упатуваме во Секторот за кредитирање (тел. 3296 469; 3296 474).

 
Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]