HOME
РАМКОВНИ КРЕДИТИ

Стандарден банкарски производ на утврден износ, таканарачен лимит, во МКД или ЕУР.  Важи за утврден временски период, за кој коминтентот може да ги користи сите видови на банкарски производи. Рамковниот лимит е поврзан со вредноста на недвижноста или подвижните предмети кои се земени како обезбедување.

 

потребна документација

Информаци: Сектор за кредитирање
Телефон: 3296 469; 3296 474

 
Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]