HOME

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КРЕДИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА

1.

Документи од судска регистрација

2.

Решение од Завод за статистика на Република Македонија

3.

Биланс на состојба и Биланс на успех

4.

Бруто Биланс (Заклучен лист)

5.

Бруто Биланс (Заклучен лист) со најнова состојба

6.

Листа на најголеми должници и најголеми доверители (спецификација на сметка 12 и 22) и листа на гаранти и вид на гаранции - претходна и тековна година

7.

Изјава за капитална и управувачка поврзаност (прилог)

8.

Најголеми акционери/содружници

9.

Членови на органи на управување и раководење како и нивните застапници

10.

Големина на правно лице (мало, средно и големо), број на вработени, делови на правно лице во земјата или во странство (прилог)

11.

Изјава за вкупна задолженост во банки на денот на поднесување на барањето

 

12.

Инвестициона програма-доколку се бара кредит за нова инвестиција.
Инвестиционата програма е комбинација од посебни студии кои обично работат со пазарни, технички, финансиски, економски и управни аспекти на проектот.
Инвестициона програма се бара за преглед и анализа на кредитни апликации за финансирање на специјализирани или нови проекти или за санација на работењето. Овие видови кредитни апликации во нормални околности бараат финансирање преку долгорочни кредити. Затоа, како општо правило, сите апликации за долгорочен кредит бараат поднесување на инвестициона програма. Студијата треба да го вклучува најмалку следното:

  1. Наведување на главни претпоставки според кои проекциите се направени;
  2. Проекции за биланс на успех, биланс на состојба и биланс на готовинскиот тек за периодот за кој се бара кредитот;
  3. Оправдување за секој баран грејс период;
  4. Маркетинг анализа која покажува како и каде производот или услугата ќе биде продадена;
  5. Индикации како фирмата ќе може или како ќе ги надмине негативностите за постигнување на целите.

13.

Бизнис план што ќе овозможи да се добие слика за историјата на бизнисот и неговите сопственици .
Во бизнис планот  треба да биде разработено:
1. Историјатот на бизнисот (потекло и опис на производите и пазарниот сегмент);
2. Сопствност и менаџмент (сопственичка структура, работно искуство во дејноста);
3. Продажба и испорака (продажба во последните 12 месеци, главни купувачи , канали на дистрибуција ,конкуренција и нивни предности);
4. Производствени методи (главните  компоненти или суровини дали се од домашен пазар или увозни, главни добавувачи, машини  и производни методи, работна сила);
5. Финансиски извештаи (продажба и профит, состојба на капиталот, должници, доверители, ликвидност);
- Преглед на обврски спрема банките и др. финансиски институции, структура на кредитите, одобрен износ, моментална сосотојба, рок на отплата, каматна стапка. Да се назначат и други обврски во вид на позајмици
- Податоци за промет на девизните сметки во Банките на РМ
- Старосна структура на обврските и побарувањата до 60 дена, од 60-180 дена, над 180
- Лагер листа на залихи
6. Идни прогнози и планови (идна реализација врз основа на Договори, реално очекувани парични приливи, состојба на  пазарот, план за зголемување на капиталот, стратегија за спроведување на плановите).

 

За дополнителни појаснувања и информаци, Ве упатуваме во Секторот за кредитирање (тел. 3296 474; 3296 469).

 
Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]