HOME 

Име на производот
АЛФА ЛЕСЕН КРЕДИТ
Опис на производот Кредит за купување на трајни добра од продавачи клиенти на Банката
Корисници
 • Физички лица
 • 18 - 65 години до доспевањето на последниот ануитет од кредитот
 • Износ
 • До ЕУР 500 (екс 13,08%)
  (во денарска противвредност по среден курс на еур)
 • Критериуми за кредит

 • Месечниот ануитет во однос на плата 1:3 *)
 • Возраста на кредитобарателот со доспевањето на последниот ануитет да не надминува 65 години
 • Во редовен работен однос или пензионер
 • Да не е категоризиран со В или полоша категорија
 • Кокредитобарател(и) Не
  Жирант

  Не

  Исплата Еднократно по потпишување на договорот на сметка на продавачот во Алфа Банка АД

  Валута на исплата

  МКД

  Рок

  До 48 месеци

  Обезбедување

  Меница потпишана од кредитобарателот

  Номинална каматна стапка (променлива)

  МКД 12%

  Трошоци за кредитот

 • МКД 500 Банкарска провизија
 • Трошоци за меница
 • Отплата

  Месечни ануитети

  Предвремена отплата

  Без казнена провизија
  Поврзани производи AMEX кредитна картичка до ЕУР 900 (само за безготовинско плаќање) согласно приходот освен за ВИП клиентите за кои може да се одобри и поголем износ

  Наменска контрола

  Средствата се префрлаат директно на сметка на продавачот по про-фактура

  *) Платата/Пензијата на кредитобарателот и кокредитобарателите (до колку ги има) се дели со бројот 3, од добиениот износ се одземаат нивните месечни задрчки од платата и обврски по кредити и така добиениот нето износ претставува максималниот износ до кој може да биде износот на ауитетот на кредитот (кредитот е мах.500,00 ЕУР).
  За вработените во буџетски установи, јавни претпријатија, акционерски друштва и други приватни познати компании се бара само потврда за просечната плата во последните 3 месеци.
  За вработените во мали приватни фирми се бара потврда за просечната плата во последните 12 месеци.
  За пензионери како доказ се зема последниот чек од пензија

  Формулари...

  Банката го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.

   

  Информации: Служба за кредитирање на население
  Телефон 3296 598; 3296 473

  Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]
  Банкарска провизиј