HOME 

Име на производот
Потрошувачки кредит „СЕ ВО ЕДНО“ со меница
Потрошувачки кредит „СЕ ВО ЕДНО“ со хипотека
Опис на производот Кредит за отплата на долгови (кредитни картички и кредити) во други Банки и дополнителни средства (до 20% од одобрениот износ) како ненаменски кредит ако се исполнети критериумите. Со овој производ се плаќа еден единствен месечен ануитет наместо повеќе. Кредит за отплата на долгови (кредитни картички и кредити) во други Банки и дополнителни средства (до 20% од одобрениот износ) како ненаменски кредит ако се исполнети критериумите. Со овој производ се плаќа еден единствен месечен ануитет наместо повеќе.
Корисници
 • Физички лица
 • 18 - 65 старосна граница (не постар од 65 години со доспевањето на последниот ауитен кредит)
 • Физички лица
 • 18 - 65 старосна граница (не постар од 65 години со доспевањето на последниот ауитен кредит)
 • Износ
 • Mин. 500
 • Маx. 8.000 (во денарска противвредност по среден курс на еур)
 • Mин. 500
 • Маx. 35.000 (во денарска противвредност по среден курс на еур)
 • Критериуми за кредит

 • Месечниот ануитет во однос на плата 1:3 *)
 • Возраста на кредитобарателот со доспевањето на последниот ануитет да не надминува 65 години
 • Во редовен работен однос или пензионер
 • Да не е категоризиран со В или полоша категорија
 • Месечниот ануитет во однос на семеен приход 1:3 **)
 • Возраста на кредитобарателот со доспевањето на последниот ануитет да не надминува 65 години
 • Во работен однос или пензионер
 • Да не е категоризиран со В или полоша категорија
 • Вредноста на имотот под Хипотека 200-300% од вредноста на кредитот во зависност од состојбата и локацијата на недвижноста)
 • Кокредитобарател(и)
 • Само во случај ако не е исполнет критериумот за кредит (во однос на приходите и / или во однос на возраст)
 • Најмногу 2 кокредитобаратели
 • Само во случај ако не е исполнет критериумот за кредит (во однос на приходите и / или во однос на возраст)
 • Најмногу 2 кокредитобаратели
 • Сопствено учество

  Не

  Не
  Исплата На сметка на Банките за затварање на кредитите, а разликата во готово На сметка на Банките за затварање на кредитите, а разликата во готово

  Валута на исплата

  МКД

  МКД

  Рок

  Од 1 - 7 години

  Од 1 - 15 години

  Обезбедување

  • Меница потпишана од кредитобарателот, а доколку има кредитобаратели секој потпишува посебна меница и менична изјава. Вредноста на поединечните меници да го покрива кредитот и каматата ( камата најмалку за 1 година)
  • Административна забрана

  • Хипотека од прв ред (може и од втор и поголем ред само под услов Алфа банка АД да е единствен хипотекарен доверител или кога со одобрениот кредит се отплатува кредит во друга банка која има хипотека од прв ред, а со исплата на кредитот истата би се избришала.
  Хипотека со мин. 200% од износот на кредитот
  • Осигурителна полиса во корист на банката
  • Банката го задржува правото да го прифати или да не го прифати понудениот имот за обезбедување.

  Номинална каматна стапка (променлива)

  МКД 10% (ЕКС 10,04%)

  МКД 8,5% (ЕКС 8,52%)
  ЕУР 8% (ЕКС 8,11%)

  Трошоци за кредитот

 • 0% провизија за превземениот износ
 • 0,5% провизија за дополнителниот износ мин. 25 еур
 • Трошоци за меница
 • 0% провизија за превземениот износ
 • 0,5% провизија за дополнителниот износ мин. 25 еур
 • Трошоци за проценител, укнижување на хипотека и осигурување на имотот
 • Отплата

  Месечни ануитети

  Месечни ануитети

  Предвремена отплата

  Без казнена провизија Без казнена провизија
  Поврзани производи AMEX кредитна картичка до ЕУР 900 (само за безготовинско плаќање) согласно приходот освен за ВИП клиентите за кои може да се одобри и поголем износ AMEX кредитна картичка до ЕУР 900 (само за безготовинско плаќање) согласно приходот освен за ВИП клиентите за кои може да се одобри и поголем износ

  *) Платата/Пензијата на кредитобарателот и кокредитобарателите (до колку ги има) се дели со бројот 3, од добиениот износ се одземаат нивните месечни задрчки од платата и обврски по кредити и така добиениот нето износ претставува максималниот износ до кој може да биде износот на науитетот на кредитот.
  За вработените во буџетски установи, јавни претпријатија, акционерски друштва и други приватни познати компании се бара само потврда за просечната плата во последните 3 месеци.
  За вработените во мали приватни фирми се бара потврда за просечната плата во последните 12 месеци и 3 рекапитулари (за плата за последниот месец, рекапитулар од пред 6 месеци и рекапитулар за плата исплатена пред 1 година) и м1/м2 образец за кредитобарателот и за кокредитобарарелите.
  За пензионери како доказ се зема последниот чек од пензија

  **) Семеен приход е приход на кредитобарателот и брачниот другар по основ на плата, пензија, кирии, дивиденда, приходи од семјоделски активности, редовни приходи од странство и друго што може да биде документирано.
  - како доказ за приход од кирија треба да се приложидоказ за сопственост над имотот кој се издава под закуп и договор за кирија заверен на нотар
  - како доказ за земјоделска активност треба да се приложи документ за извршен откуп на земјоделски производи и доказ за поседување на земја или друг соодветен доказ
  - како доказ за приход по основ дивиденда да се приложи потврда/известие за исплатена дивиденда и платен персонален данок од до Институцијата за чии акции е добиена дивидендата, износот да се подели со 12 месеци.

  Формулари...

  Банката го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.

   

  Информации: Служба за кредитирање на население
  Телефон 3296 598; 3296 473

  Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]
  Банкарска провизиј