HOME 

СТАНБЕНИ КРЕДИТ И КРЕДИТИ ЗА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

Име на производот Станбени кредити и кредити за деловен простор
Корисници • Физички лица
• 18-65 години до доспевањето на последниот ануитет од кредитот
Намена • Купување на куќа /стан/деловен простор (стар/нов/во градба )
• Купување на градежно земјиште
• Изградба на куќа
• Доградба, надградба, реконструкција, реновирање на било каков недвижен
имот (стан,куќа,градежно земјиште)
• Изградба, доградба и реновирање на деловен простор
• Кредитирање на отплата на станбен кредит од друга банка
поединечна про-фактура.
• Набавка на добра или материјали поврзани со градењето како плочки, опрема за бања/опремување на кујна, мебел, врати, еркондишни и сл. треба да се сметаат за стамбени кредити за завршување на градбата или реновирање и за нив е потребно да бидат дел од предмер пресметката или да се достави поединечна про-фактура.
Износ • Минимален износ ЕУР 5.000
• Максимум 100 % од пониската вредност помеѓу договорната и проценетата вредност
Критериум • Месечниот ануитет да биде помал или еднаков на 50% од месечниот смеен приход*)
• возраста на кредитобарателот со доспевање на последниот ануитет да не надминува 65 години
• Не се бараат жиранти
Кокредитобарател • Се вклучува во случај да не е исполнет критериумот за семеен приход или возраста на кредитобарателот
• Најмногу двајца
Сопствено учество • Учеството на кредибарателот зависи од обезбедувањето. Кредитот мора да биде обезбеден со хипотека од 100-300% во зависност од локацијата и состојбата, според предложената проценка од страна на овластен проценител на Банката или нејзин соработник
• 0% сопствено учество доколку е исполент условот од делот за обезбедување
Валута на исплата МКД

Рок

5-30 години
Исплата

Намена на кредитот

Купување

Градба /доградба Адаптација /реновирање

Пренос на кредит од друга банка

Кредитот се исплаќа на Продавач Кредитобарател или изведувач на работите Кредитобарателот или на сметка на изведувачот Банката каде што се користи кредитот
Обезбедување • Хипотека од прв ред (може и од втор и поголем ред само под услов Алфа Банка АД да е единствен хипотекарен доверител) на имотот кој се купува или друг имот во сопственост на кредитобарателот или друго лице
• Вредност на имотот мин.100-300%**) од износот на кредитот во зависност од локацијата и состојбата на недвижноста, според предложената проценка од страна на самостоен проценител на Банката
Банката го задржува правото да го прифати или да не го прифати понудениот имот за обезбедување
Осигурување Осигурување  на имотот што се заложува од сите ризици винкулирано во корист на Банката
Осигурување на имотот за времетраење на кредитот
Номинална каматна стапка (променлива) ***)

Висина на ***) кредит

Денарски кредит

ЕУР

ЦХФ
5.000-50.000 ЕУР 8% (екс 8,10%) 7,5% (екс 7,66%) 6,5% (екс 6,64%)
Над 50.001-100.000 ЕУР 7,5% (екс 7,59%) 7% (екс 7,15%) 6% (екс 6,13%)
Над 100.000 ЕУР 7% (екс 7,09%) 6,5% (екс 6,64%) 5,5% (екс 5,63%)
Трошоци за кредитот • 0,75% на износот на кредитот, минимум ЕУР 120.00
• 0 % за превземени кредити од други банки без провизија
• Трошоци за проценител, укнижување на хипотека и осигурување на имотот
Начин на отплата Месечни ануитети
Предвремена отплата • 0% за предвремена отплата на целосен или делумен износ на кредитот

Поврзани производи

Можност за АМЕХ кредитна картичка до ЕУР 1.500.00 согласно со приходот, освен ВИП клиентите.

Доказ за намената

• Клиентот за да докаже дека средствата се наменски употребени треба да ги приложи во рок од 6 месеци од исплата на средствата следните документи:
- Имотен лист на име на кредитобарателот, или
- Договор верификуван на Нотар (Солемнизација-нотарски акт) при купопродажби на имот

 

*) Семеен приход е приход на кредитобарателот, брчниот другар и кокредотобарателите по основ плата, пензија, кирија, дивиденда, приход од земјоделски активности, редовни приходи од странство и друго што може да биде документирано.
- како доказ за приход од кирија треба да се приложи доказ за сопственост над имотот кој се издава под закуп и договор за кирија заверен на нотар
- како доказ за земјоделска активност треба да се приложи документ за извршен откуп на земјоделски производи и доказ за поседување на земја или друг соодветен доказ
- како доказ за приход по основ на дивиденда да се приложи потврда/известие за исплатена дивиденда и платен персонален данок од институцијата за чии акции е добиена дивидендата, износот да се подели со 12 месеци
**) за 100% најмногу ќе зависи од квалитетот на локацијата и приходите на кредитобарателот
***) ЕКС е пресметано за кредит на износ I 50.000 ЕУР, II 100.000,00 ЕУР, III 150.000,00, и 30 години рок на отплата
****) за утврдување на лимитите над 5.000,00 ЕУР или до 50.000,00 ЕУР и.т.н за денарските кредити и кредитите во ЦХФ се користи курс 1 ЕУР=61,4 денари и 1 ЕУР=1,64 ЦХФ

Формулари...

Информации: Служба за кредитирање на население
Телефон: 3296 598; 3296 473

 

Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]