HOME 

Банката одобрува кредити за купување на возила од сите марки под следните услови:

 
Нови возила
Користени возила
Име на прозивод Автомобилски кредит за купување на секаков тип или модел на ново патничко возило Автомобилски кредит за користење на користени патнички возила
Корисници Државјанина на РМ 18-65 години старост (не постар од 65 години со доспевањето на последниот ануитет од кредитот) Државјанина на РМ 18-65 години старост (не постар од 65 години со доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
Сопствено учество Минимум сопствено учество: 10% Минимум сопствено учество: 20%

Износ на кредитот

Mин. 3.000 ЕУР

Минимум сопствено учество 20%

Рок

Од 12-72 месеци

Старост на возилото + времетраење на кредит <= 84 месеци
• 6 год. старо возило +1 година рок на кредит
• 5 год. старо возило +2 години рок на кредит
• 4 год. старо возило +3 години рок на кредит
• 3 год. старо возило +4 години рок на кредит
• 2 год. старо возило +5 години рок на кредит
• 1 год. старо возило +6 години рок на кредит

Исплата

• Еднократно по потпишување на договорот, на сметка на продавачот, отворена во Алфа Банка АД, (исплатата е во МКД)
• Доколку кредитот е девизен, средствата се исплаѓаат по среден курс на ЕУР
• Еднократно по потпишување на договорот, на сметка на продавачот, отворена во Алфа Банка АД, (исплатата е во МКД)
• Доколку кредитот е девизен, средствата се исплаѓаат по среден курс на ЕУР

Начин на отплата

• Месечни ануитети
• Можност на целосна или делумна предвремена отплата без провизија
• Месечни ануитети
• Можност на целосна или делумна предвремена отплата без провизија
Каматна стапка (променлива)
 • Девизен кредит 7,5% **)
  • Денарски кредит 8,5% ***)
 • Девизен кредит 7,5% **)
  • Денарски кредит 8,5% ***)
 • Трошоци за кредитот ****)

  • 100 ЕУР провизија еднократно во денарска противвредност)
  • Трошоци за укнижување на залогот и осигурување на возилото
  • 100 ЕУР провизија еднократно во денарска противвредност)
  • Меница од МКД 500,00
  • Трошоци за укнижување на залогот и осигурување на возилото

  Обезбедување *****)

  • Залог на самото возило што се купува во корист на Алфа Банка
  • Каско осигурувае на возилото и винкулација во корист на Алфа Банка (со франшиза од 500 ЕУР)
  • Залог на самото возило што се купува во корист на Алфа Банка
  • Каско осигурувае на возилото и винкулација во корист на Алфа Банка (со франшиза од 500 ЕУР)
  •меница од 500 ДЕН

  Критериум

 • Државјани на РМ
 • Лице во редовен работен однос или пензионер
 • Ануитет во однос на семеен приход *** ***)
  1:3 ако сопственото учество е од 10%-30%
  1:2 ако сопственото учество е од 30%-50%
  1:1 ако сопственото учество е над 50%
 • Државјани на РМ
 • Лице во редовен работен однос или пензионер
 • Ануитет во однос на семеен приход *** ***)
  1:3 ако сопственото учество е од 10%-30%
  1:2 ако сопственото учество е од 30%-50%
  1:1 ако сопственото учество е над 50%
 • Потребни документи

  • Копија од лична карта
  • Профактура од продавачот
  • Потврда дека е во редовен работен однос и за висината на месечната плата, чек од пензија и друг доказ за приходи
  • Рекапитулар за последните 3 исплатени плати, М1/М2 образец (за лица вработени во приватни компании)
  За лицето
  • Копија од лична карта
  • Про-фактура од продавачот
  • Потврда дека е во редовен работен однос и за висината на месечната плата, чек од пензија и друг доказ за приходи,
  • Рекапитулар за последните 3 исплатени плати, М1/М2 образец (за лица вработени во приватни компании)
  • Извод од матичната книга на родените или венчаните

  За возилото:
  • Проценета вредност на возилото според дилерот
  • Картон на одржување на возилото
  • Историја на одржување на возилото според овластениот дилер/импортер
  • Документ за прва регистрација на возилото (сообраќајна дозвола)
  Одобрување 3 работни дена (од комплетирање на целокупната документација) 3 работни дена (од комплетирање на целокупната документација)
  Поврзани производи AMEX кредитна картичка до ЕУР 900,00 согласно со приходот (за безготовинско плаќање) AMEX кредитна картичка до ЕУР 900,00 согласно со приходот (за безготовинско плаќање)
  Кокредитобаратели Само во случај ако не се исполни критериумот за семеен приход или старос, можат да се вкучат најмногу два кокредитобаратели Само во случај ако не се исполни критериумот за семеен приход или старос, можат да се вкучат најмногу два кокредитобаратели

  **)Ефективна каматна стапка 8,135 сметано за 10.000 ЕУР и 72 месеци
  ***)Ефективна каматна стапка 8,93% сметано за 10.000 ЕУР и 72 месеци
  ****)0% провизија за возила купени од КИА Моторс, Електроелемент ДОО Скопје, Автокуќа Скопје, Ситикар Скопје, тојота Скопје како и нивните дилери на возила
  *****)За возила чија вредност е поголема од 25.000,00 ЕУР, како дополнително обезбедување е предвидена меница од 500 ден.
  *** ***)Семеен приход е приход на кредитобарателот и брачниот другар по основа на плата, пензија, кирии, дивиденда, приходи од земјоделск активности, редовни приходи од странство и друго што може да биде документирано

   - како доказ за приход од кирија треба да се приложи доказ за сопственост над имотот кој се издава под закуп и договор за кирија заверен на нотар
   - како доказ за земјоделска активност треба да се приложи документ за извршен откуп на земјоделски производи и доказ за поседување на земја или друг соодветен доказ
   - како доказ за приход по основ на дивиденда да се приложи потврда/известие за исплатена дивиденда и платен персонален данок од Институцијата за чии акции е добиена дивиденда, износот да се подели со 12 месеци

  Информаци: Credit One
  Телефон: 3103-020 E-mail: [email protected]

   

  Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]