HOME

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

Отворање на сметка    Извршување на плаќања   Користење на приливи

 

Изводи


Депонентот избира еден од начините на доставување на изводите и тоа:


- e-mail
- факс
- банкарските фахови
- шалтерите на Банката


Доставување на изводите по e-mail или факс е бесплатно.


Информаци: Сектор за работа со население
Tелефон: 3289 424; 3289 408

 
Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]