HOME

Тековни сметки   Каматни стапки за тековни сметки     Критериуми за издавање

 

 

 


- Моменталната состојба на тековната сметка.
- Број на нереализирани чекови во моментот на издавање.
Информаци: Сектор за работа со население
Tелефон: 3296 427; 3296 408

 
Адреса: Даме Груев 1, МК-1000 Скопје      Тел: + 389 2 3289 400 Факс: + 389 2 3116 830       E-mail:[email protected]